O dystrybutorze


Informacja dotycząca dystrybutora Ubezpieczenia Kopeć Sp. z o.o.  

zgodnie z art. 22 ust 1, 3, 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486 z późn. zm.).
oraz
Pełnomocnictwo zakładu ubezpieczeń PZU S.A.  
zgodnie z art. 22.ust 1 p.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486 z późn. zm.).

Treść  w pliku PDF można pobrać na końcu  poniższego tekstu.
 


Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486, z późn. zm.) niniejszym przekazuję następujące informacje:

 

I.          Agent Ubezpieczeniowy prowadzi działalność agencyjną na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń:

 

PZU SA z siedzibą Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

Infolinia dla klientów: 801 102 102 lub 22 566 55 55

 

Poza zakładem ubezpieczeń wymienionym powyżej Agent nie prowadzi działalności na rzecz innych zakładów ubezpieczeń.

 

II.        Dane firmy Agenta Ubezpieczeniowego:

 

Ubezpieczenia Kopeć Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 20A

01-381 Warszawa
NIP: 5223221835 REGON: 521557044 KRS: 0000962082

Agent wykonuje działalność na terenie Polski.

 

III.       Nr wpisu do rejestru agentów: 11253265/A

Rejestr jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Informacje na temat wpisu do rejestru można sprawdzić za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl Na wyświetlonym formularzu należy wypełnić co najmniej 2 pola zawierające dane agenta ubezpieczeniowego.

 

IV.       W związku z proponowaną umową ubezpieczenia agent ubezpieczeniowy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne.

 

V.         Informacja o możliwości złożenia przez klienta reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów:

 

1.      Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w każdej jednostce PZU SA obsługującej klienta.

2.      Reklamacja, skarga lub zażalenie mogą być złożone w formie:

1)   pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, na przykład pisząc na adres: PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa (adres tylko do korespondencji);

2)   ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer infolinii 801-102-102, albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa w ust. 1;

3)   elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@pzu.pl lub wypełniając formularz na www.pzu.pl.

3.      PZU SA rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.      W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, PZU SA przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informację, w której:

1)   wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

2)   wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

3)   określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.

5.      Odpowiedź PZU SA na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym że odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek osoby, która złożyła tę reklamację, skargę lub zażalenie.

6.      Osobie fizycznej, która złożyła reklamację przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:

1)   nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;

2)   niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.

7.      Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostki organizacyjne PZU SA, które są właściwe ze względu na przedmiot sprawy.

8.      Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.

9.      PZU SA przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.

10.    Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU SA do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

11.    Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

12.    W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. - adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z PZU SA to: reklamacje@pzu.pl.

 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj