UPROSZCZONE EWIDENCJE Z VAT

 
1. PODSTAWOWE INFORMACJE
 
NAZWA PRODUKTU: ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej zawodowej z tytułu wykonywania określonych czynności doradztwa podatkowego (klauzula nr. 78), przez co rozumie się m.in. usługowe prowadzenie ewidencji VAT, ryczałtu, PIT, JPK i podobnych.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA: PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy podczas wykonywania przez ubezpieczonego określonych czynności doradztwa podatkowego wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest ubezpieczony. 

OPCJONANE ROZSZERZENIA: Ubezpieczeniem można objąć podwykonawców (klauzula nr. 14). W zakres ubezpieczenia można włączyć szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie dokumentów (klauzula nr. 61).
2. DLA KOGO?
 
Adresatem produktu są biura rachunkowe prowadzące uproszczone ewidencje: VAT, ryczałt, PIT, JPK i podobne.
 
Wbrew nazwie (której brzmienie wynika z treści przepisów o rachunkowości) produkt nie jest adresowany do doradców podatkowych. Stanowi rekomendowane uzupełnienie  polisy obowiązkowej lub samodzielne ubezpieczenie dla podmiotów nie prowadzących ksiąg. Zakres związany z uproszczoną księgowością oraz VAT nie jest objęty ubezpieczeniem obowiązkowym. 
3.  OPIS PRODUKTU
Ubezpieczenie obejmuje działalność prowadzenia ewidencji (VAT, PIT, ryczałt, JPK i inne) do celów podatkowych oraz sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych. Działalność ta nie jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowym. Wiele biur rachunkowych pomija wykupieniu powyższej klazuli nr. 78 sądząc, iż jest ubezpieczenie dedykowane doradcom podatkowym. W związku z mylącą nazwą produktu raz jeszcze podkreślamy, że ubezpieczenie to jest przeznaczone dla biur księgowych i chroni jeden  z najważniejszych obszarów działalności biura księgowego.

POZOSTAŁE INFORMACJE:
  • Suma gwarancyjna nawet do 1.000.000 zł.
  • Włączenie skutków rażącego niedbalstwa.
  • Pokrycie kosztów obrony sądowej w postępowaniu karnym i cywilnym.
  • NOWOŚĆ 2023 - schematy MDR
  • NOWOŚĆ 2023 - objęcie ochroną ryzyka błędnego przeliczenia waluty
  • NOWOŚĆ 2023 - zwrot grzywien i kar nałożonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do sumy 100 000 zł.
  • Płatność ratalna bez dodatkowych kosztów.
  • Atrakcyjny poziom stawek.
  • Wygodny zakup polisy przez Internet.
4. KARTA PRODUKTU
 
Prosimy o zapoznanie się z "Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym", potocznie nazywanym kartą produktu, który został przygotowany przez zakład ubezpieczeń zgodnie z Art. 8.1. ust. 4-5 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Dokument jest dostarczany Ubezpieczającemu podczas procesu zakupowego, za pomocą poczty elektronicznej przed zawaricum umowy ubezpieczenia. 
5. WARUNKI UBEZPIECZENIA
Warunki ubezpieczenia dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania określonych czynności doradztwa podatkowego - klauzula uproszczonych ewidencji z VAT (Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych uchwałą nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. Zarządu PZU S.A. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018r., wraz z postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj