UBEZPIECZENIE OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ Z ZUS

1. PODSTAWOWE INFORMACJE  
NAZWA PRODUKTU: ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej zawodowej z tytułu obsługi kadrowo-płacowej.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA: PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy podczas  wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych związanych z obsługą kadrowo-płacową wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest Ubezpieczony.

OPCJONALNE ROZSZERZENIA: Ubezpieczeniem można objąć podwykonawców (klauzula nr. 14).  W zakres ubezpieczenia można włączyć szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie dokumentów (klauzula nr. 61).
2. DLA KOGO?
Ubezpieczenie jest  oferowane biurom rachunkowym świadczącym usługi polegające na wyliczaniu wynagrodzenia pracowników, składek do ZUS, prowadzeniem dokumentacji związanej ze stosunkiem do pracy itp. Ochrona kadrowo-płacowa z ZUS nie jest objęta zakresem ubezpieczenie obowiązkowego. 
3. OPIS PRODUKTU
Ubezpieczenie pokrywa między innymi  szkody związane z obliczeniem:
 • wynagrodzenia za pracę (w tym premii).
 • składek za  ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy itd.
 • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • obliczania kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń.
 • oraz z powadzeniem dokumentacji, a także kontroli przestrzegania terminów związanych z prawem pracy.

INFORMACJE DODATKOWE:
 • Suma gwarancyjna nawet do 1.000.000 zł.
 • Włączenie skutków rażącego niedbalstwa.
 • NOWOŚĆ 2023 - schematy MDR
 • NOWOŚĆ 2023 - objęcie ochroną błędnego przeliczenia waluty
 • NOWOŚĆ 2023 - doprecyzowanie w OWU katalogu czynności objętyh ochroną 
 • Pokrycie kosztów obrony sądowej w postępowaniu karnym i cywilnym.
 • Płatność ratalna bez dodatkowych kosztów.
 • Atrakcyjny poziom stawek.
 • Wygodny zakup polisy przez Internet.
4. KARTA PRODUKTU
 
Prosimy o zapoznanie się z "Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym", potocznie nazywanym kartą produktu, który został przygotowany przez zakład ubezpieczeń zgodnie z Art. 8.1. ust. 4-5 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Dokument jest dostarczany Ubezpieczającym podczas procesu zakupowego, za pomocą poczty elektronicznej przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 
5. WARUNKI UBEZPIECZENIA
Warunki ubezpieczenia doborwolnego odpowiedzialności cywilnej z tytułu obsługi kadrowo-płacowej z ZUS (Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych uchwałą nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. Zarządu PZU S.A. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018r., wraz z postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi.
 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj