Regulamin serwisu

 
 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie
OC BIURA
 RACHUNKOWEGO 
działającym pod adresem ocbiurarachunkowego.pl

Treść w pliku PDF można pobrać na końcu poniższego tekstu.
 
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

• Operatorem serwisu internetowego jest firma Ubezpieczenia Kopeć Sp. Z o.o. NIP: 522 322 18 35, REGON: 521557044 KRS: 0000962082 wpisana w Sądzie rejonowym m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział gospodarczy Krajowego rejestru sądowego, która jako agent ubezpieczeniowy świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz PZU S.A. NIP: 526 025 10 49, REGON: 010001345, KRS: 0000009831 za pomocą serwisu ocbiurarachunkowego.pl

• Serwis umożliwia nabycie ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w umowie generalnej nr 561114 z PZU S.A. NIP: 526 025 10 49, REGON: 010001345, KRS: 0000009831.

• Administratorem danych osobowych jest PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa. Informacja Administratora dotycząca zasad przetwarzania  danych osobowych  dostępna jest w Serwisie oraz wysyłana w korespondencji podczas zawierania umowy ubezpieczenia. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail IODpzu@pzu.pl lub pisemnie na adres PZU SA, IOD, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

• Informacje, których podanie przez Operatora jest wymagane przepisami prawa (np. informacja o pośredniku ubezpieczeniowym, o możliwości odstąpienia od umowy, o możliwości złożenia reklamacji, a dla konsumentów - także informacje o przedsiębiorcy) są udostępniane w Serwisie w tzw. stopce to znaczy w dolnej części strony.

• Obliczenie składki możliwe jest bez podania danych osobowych. Dalsze czynności wykonywane w Formularzu wymagają podania danych, które są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.
 
§ 1. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

Deklaracja przystąpienia - wyrażenie przez Użytkownika woli przystąpienia do Umowy ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia grupowego).

Dokument ubezpieczenia - Polisa (w przypadku umów indywidualnych) lub certyfikat.

Formularz - znajdujące się w Interfejsie pytania, miejsca na wpisanie danych, a także deklaracje i zgody, które są zatwierdzane są przez Użytkownika poprzez zaznaczenie wskazanego pola.

Interfejs - graficzna prezentacja treści i funkcjonalności Serwisu, umożliwiająca świadczenie Usług, generowana przez system informatyczny Operatora na stacji roboczej Użytkownika za pomocą przeglądarki Internetowej.

Nabycie ubezpieczenia - Zawarcie umowy ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia indywidulanego) lub Przystąpienie do ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia grupowego).

Operator - Ubezpieczenia Kopeć Sp. Z o.o., ul. Powstańców Śląskich 21A Warszawa, NIP: 522 322 18 35, REGON: 521557044, KRS: 0000962082. Informacje o Operatorze znajdują się w Serwisie (w stopce witryny).

Pakiet - zestaw ubezpieczeń, wybrany przez Użytkownika w ramach jednej polisy (lub jednego certyfikatu) spośród prezentowanych w Serwisie ubezpieczeń.

Pliki Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej.

Polityka Prywatności - dokument stanowiący Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, określający zasady przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z innych informacji zebranych w trakcie świadczenia Usług.

Polisa - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

Program - Propozycja nabycia ubezpieczenia na zasadach określonych umowa generalną z ubezpieczycielem (wraz z indywidualnie ustalonym sposobem świadczenia usług); w szczególności Programem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest umowa generalna zawarta z PZU S.A. nr. 561114.

• Przystąpienie do ubezpieczenia - złożenie oświadczenia woli o przystąpieniu do umowy ubezpieczenia grupowego w rozumieniu Art. 808 K.c.. 

• Procedura „Double Opt-in" - potwierdzenie poprawności adresu e-mail polegająca na tym, że po wpisaniu adresu e-mail w pole Formularza, na adres ten zostanie wysłana automatycznie generowana wiadomość z linkiem aktywacyjnym; dopiero po kliknięciu w przesłany link, adres email zostanie aktywowany w bazie Serwisu. 

Propozycja nabycia ubezpieczenia - ogół warunków umowy i dokumentów wymaggnych przez przepisy prawa (warunki ubezpieczenia, karty produktów, kwoty składek, tryb płatności, itp.), na jakich możliwe jest Zawarcie umowy (nie stanowi zatem oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego).

• Regulamin - niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i stanowiący podstawę stosunku prawnego łączącego Operatora z Użytkownikiem.

• Serwis - program komputerowy działający w określonej domenie internetowej zarządzanej przez Operatora, za pomocą którego świadczone są Usługi serwisu określone niniejszym Regulaminem. Umożliwiony przez Operatora kontakt telefoniczny nie stanowi części Serwisu (kontakt telefoniczny nie umożliwia realizacji Usług, służy on pomocy technicznej oraz udzielania informacji o zakresie i sposobie skorzystania z Serwisu i ma zastosowanie fakultatywne).

• Ubezpieczający - strona umowy ubezpieczenia inna niż Zakład Ubezpieczeń.

Ubezpieczony - osoba objęta ochroną ubezpieczeniową. W Formularzu (w kontekście pytań niezbędnych do zawarcia umowy), przez Ubezpieczonego rozumie się osobę, której dotyczą pytania i która zostanie ewentualnie zostanie objęta ochroną w wyniku zawieranej umowy ubezpieczenia.

Umowa ramowa - (dotyczy ubezpieczeń indywidualnych) – umowa zawarta między Zakładem Ubezpieczeń a innym podmiotem, określająca Propozycję zawierania umów indywidulanych dla określonej Grupy upoważnionej (np. pracowników danego zakładu pracy, członków danej organizacji).

Urządzenie - elektroniczne urządzenie (np. komputer, tablet) o właściwościach określonych w paragrafie „Techniczne warunki korzystania z Serwisu”, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Serwisu.

Usługi serwisu - umożliwienie wykonania Użytkownikowi działań za pomocą funkcjonalności Serwisu. Rodzaje usług wymienione są w § 2 ust 5 niniejszego Regulaminu.

Użytkownik - osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem (w szczególności przeglądająca treści prezentowane przez Interfejs lub nabywająca ubezpieczenie za pomocą Formularza). Użytkownik może być podmiotem, na rzecz którego są świadczone Usługi serwisu lub może reprezentować inne podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), które reprezentuje na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.
 
Warunki ubezpieczenia - wzorzec przygotowany przez Zakład Ubezpieczeń, na podstawie którego zawierane są umowy ubezpieczenia.

Wniosek ubezpieczeniowy - (dotyczy ubezpieczeń indywidualnych) - zestaw pytań stosowany przez zakład ubezpieczeń w toku czynności przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia.

Zakład Ubezpieczeń - PZU S.A., Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, zakład ubezpieczeń w rozumieniu UDUR, na którego rzecz Operator działa jako agent ubezpieczeniowy.

Zawarcie umowy - zawarcie umowy ubezpieczenia (w przypadku ubezpieczeń indywidualnych) lub przystąpienie do umowy ubezpieczenia (w rozumieniu Art. 808 Kc, tj. w przypadku ubezpieczeń grupowych) dokonujące się poprzez  oświadczenie woli złożone w Formularzu
 
Skróty nazw aktów prawnych użyte w Regulaminie:

KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 [z późniejszymi zmianami].
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
UODU – Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 29 grudnia 2017 r, Dz. U.2017 poz. 2486. UOSUDE - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204, [z późniejszymi zmianami].
UDUR - ustawa z dnia 11 września 2015. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U. 2015 poz. 1844, [z późniejszymi zmianami].
UORR - ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Dz. U. 2015 poz. 1348
UOPA - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 [z późniejszymi zmianami]
 
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa treść umowy o korzystanie z Usług serwisu pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem.
2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług serwisu.
3. Użytkownik poprzez rozpoczęcie korzystania z usług serwisu (np. przeglądanie treści lub wypełnianie Formularza) zawiera z Operatorem umowę o świadczenie usług, która nie wymaga formy pisemnej.
4. Informacje o administratorze danych osobowych Użytkowników, celach i podstawach przetwarzania i inne informacje określone w RODO dostępne są w stopce Serwisu (tj. w dolnej części strony internetowej) w zakładce „RODO i dane osobowe”.
5. Serwis świadczy następujące rodzaje usług:
a) prezentacje treści oraz dostarczanie informacji i dokumentów (patrz 5 § ust 1);
b) usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego umożliwiające Nabycie ubezpieczenia za pomocą Formularza (patrz § 5 ust. 2);
c) obsługę nabytych ubezpieczeń (patrz 5 ust 3);
d) umożliwienie dokonania płatności (patrz § 6);
6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność danych wpisanych do Formularza.
 
§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Użytkownik zobowiązany jest do:
a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie właściwego oprogramowania;
b) niepodejmowania działań polegających na naruszaniu prywatności innych Użytkowników;
c) niepodejmowania działań polegających na korzystaniu z kont innych Użytkowników lub ich linków autoryzacyjnych;
d) niepodejmowania działań polegających na uzyskiwaniu dostępu przy użyciu innych środków niż Interfejs udostępniony przez Operatora pod adresem internetowym Serwisu.
e) niepodejmowania działań zmierzających do użycia danych przypisanych innym osobom (link autoryzacyjny, login, hasło).
3. Ponadto zabronione jest:
a) wprowadzanie zmian lub modyfikacji w oprogramowaniu Serwisu oraz w zgromadzonych w Serwisie danych (za wyjątkiem zmian danych dotyczących Użytkownika, których można dokonać w Formularzu);
b) nieuzgodnione zmienianie układu Serwisu, sposobu jego wyświetlania, prezentowanych treści;
c) wprowadzenie jakichkolwiek zmian, modyfikacji Serwisu, zwielokrotnienie kodu lub tłumaczenia jego formy w rozumieniu art. 74 ust 4 pkt 1 i 2 art. UOPA;
d) przekazywanie komukolwiek swojego hasła lub linku autoryzacyjnego;
e) dostarczanie Operatorowi za pośrednictwem maila, telefonu lub formularza zgłoszeniowego treści nie związanych z Usługami, w szczególności o bezprawnym charakterze.
4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań opisanych w punktach 2 i 3 powyżej, Operator ma prawo podjąć działania uniemożliwiające korzystanie z Serwisu i/lub prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
5. Serwis jest dostępny całą dobę. Dopuszczone są przerwy techniczne tymczasowo uniemożliwiające korzystanie z jego funkcjonalności.
6. Możliwość korzystania z Usług serwisu warunkowana jest akceptacją niniejszego Regulaminu oraz podaniem przez Użytkownika informacji niezbędnych do realizacji Usług (w szczególności informacji wymaganych przez Formularz niezbędnych do zawarcia umowy, jak również deklaracji i zgód wynikających z Warunków ubezpieczenia).
7. Możliwość korzystania z Usług może być uwarunkowana innymi okolicznościami, w szczególności:
a) posiadaniem przez Użytkownika indywidulanego loginu i hasła lub linku autoryzacyjnego dokumentującego przynależność do Grupy upoważnionej;
b) wykonaniem przez Użytkownika Procedury Double Opt-in;
c) udzieleniem przez Użytkownika zgody na otrzymywanie Warunków ubezpieczenia i innych dokumentów na trwałym nośniku danych innym niż papier (np. w formacie pdf) na podany adres email.
§ 4. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB INNYCH NIŻ UŻYTKOWNIK

1. Możliwe jest działanie Użytkownika w imieniu lub na rzecz innej osoby, pod warunkiem iż Użytkownik dysponuje:
a) zgodą tych osób na przekazanie ich danych osobowych Operatorowi (na zasadach przewidzianych dla Użytkownika w niniejszym Regulaminie);
b) pełnomocnictwem tych osób do złożenia oświadczeń woli w ich imieniu.
2. Użytkownik działający w imieniu osób trzecich ponosi odpowiedzialność za umieszczenie danych bez ich wiedzy i zgody lub z naruszeniem ustępu 1.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Użytkownika mają zastosowanie także do osób reprezentowanych przez Użytkownika.
4. W przypadku zawarcia przez Użytkownika umowy na rzecz osoby trzeciej zastosowanie mają postanowienia umowy ubezpieczenia regulujące obowiązki Ubezpieczającego wobec Ubezpieczonego. 
 
§ 5. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU

1. Korzystanie z treści wyświetlanych (udostępnianych) w Serwisie.
1.1. Operator publikuje w Serwisie treści, których celem jest:
a) przybliżenie Użytkownikowi wiedzy o prezentowanych produktach i Warunkach ubezpieczenia ;
b) przedstawienie Propozycji ubezpieczenia;
c) poinformowanie o kryteriach wyboru poszczególnych ubezpieczeń składających się na Propozycję ubezpieczenia;
d) przekazanie Warunków ubezpieczenia i innych dokumentów i informacji;
e) ułatwienie nawigacji w Serwisie.
1.2. Treści, o których mowa w punkcie 5.1.1.a powyżej:
a) mają charakter poglądowy i w żaden sposób nie stanowią części Warunków ubezpieczenia, umowy ubezpieczenia ani ich oficjalnej interpretacji.
b) nie mają charakteru porady ani nie są wskazaniem najwłaściwszej dla Użytkownika umowy ubezpieczenia, chyba że w treści wyraźnie zaznaczono, że informacja jest wynikiem badania potrzeb i wymagań klienta w rozumieniu art. 18.1.UODU.
1.3. Treści o których mowa w p. 5.1.1.b. powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Są one jedynie zaproszeniem do Nabycia ubezpieczenia i zawierają informacje o warunkach, na jakich Zakład ubezpieczeń gotowy jest zawrzeć Umowę przy użyciu Serwisu w chwili wyświetlania Propozycji nabycia ubezpieczenia. Parametry Propozycji mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania Użytkownika.

2. Korzystanie z Formularza
2.1. Operator za pomocą Formularza umożliwia zapoznanie się z ofertą (w tym ze składką) oraz umożliwia Nabycie ubezpieczenia.
2.2. Rozpoczęcie korzystania z Formularza poprzez wybór odpowiedzi na zadane tam pytania lub wpisywanie danych w dostępne rubryki oznacza zawarcie umowy o pośrednictwo ubezpieczeniowe odnoszące się do ubezpieczeń dostępnych w Serwisie.
2.3. Obliczenie składki możliwe jest bez podania danych osobowych. Dalsze czynności przygotowawcze do Nabycia ubezpieczenia wymagają podania danych, które są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.
2.4. Dane wpisane w Formularz (w tym dane osobowe) zostają dezaktywowane po miesiącu, a następnie usuwane zgodnie z przepisami prawa, o ile nie dojdzie do Nabycia ubezpieczenia.
2.5. W przypadku Nabycia ubezpieczenia dane (w tym dane osobowe) przetwarzane będą przez administratora w celu wykonania umowy i usuwane po jej zakończeniu w terminach wynikających z przepisów prawa.
2.6. Użytkownik powinien zapoznać się z Warunkami ubezpieczenia przed Nabyciem ubezpieczenia. Warunki ubezpieczenia są dostępne w Serwisie, a także przesyłane automatycznie na wskazany adres e-mail przed Zawarciem umowy.
2.7. Cena (składka ubezpieczeniowa za roczny okres ubezpieczenia) wyświetlana jest w Formularzu w zależności od zawartości Pakietu wybranego przez użytkownika.

3. Wykonanie umowy o pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz wykonywanie umowy ubezpieczenia
3.1.Skorzystanie z usługi pośrednictwa świadczonej za pomocą Serwisu wymaga od Użytkownika:
- posiadania adresu email
- dokonania  jego weryfikacji za pomocą Procedury Double Opt-in
- wyrażenia zgody na otrzymanie Warunków ubezpieczenia i innych dokumentów na trwałym nośniku danym innym niż papier (np. w formacie PDF)
- wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień (w tym kodów jednorazowych) drogą mailową lub SMS-em.
3.2. Operator jako agent ubezpieczeniowy nie jest upoważniony do wykonywania umów ubezpieczenia, w szczególności w zakresie likwidacji szkód i organizowania usług ochrony prawnej.
3.3. Operator jako agent ubezpieczeniowy upoważniony jest przez Zakład Ubezpieczeń do:
a) inkasowania składki (patrz § 8),
b) czynności przygotowawczych do Nabycia ubezpieczenia przez Użytkownika za pomocą Serwisu
c) zawierania umów na warunkach prezentowanych w serwisie lub na innych warunkach wynikających z zakresu pełnomocnictwa,
d) wystawiania dokumentów ubezpieczenia w wersji elektronicznej
3.4. Ponadto agent ubezpieczeniowy zobowiązany jest do przyjęcia reklamacji adresowanej do Zakładu Ubezpieczeń.

4. Nabycie ubezpieczenia
4.1. Do Zawarcia umowy niezbędne jest złożenie oświadczeń i akceptacji zgód widniejących w Formularzu.
4.2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się zgodnie ze wskazaną przez Użytkownika datą, jednak nie wcześniej niż dnia następnego po zawarciu umowy.
 
§ 6. PŁATNOŚĆ SKŁADKI UBEPZIECZENIOWEJ

1. Serwis wskazuje składkę w zależności od wybranych przez Użytkownika parametrów („kwotacja”) zgodnie z taryfą zakładu ubezpieczeń obowiązująca na dany dzień oraz umożliwia Użytkownikowi jej opłacenie (on-line lub za pomocą przelewu bankowego).
2. Terminy i warunki płatności składki, jej wysokość oraz możliwość płatności ratalnych są określone w konkretnych umowach ubezpieczenia (w szczególności w Warunkach ubezpieczenia lub w Dokumencie ubezpieczenia). 
3. Partnerem Serwisu w zakresie płatności internetowych jest PayPro Spółka Akcyjna NIP: 779 236 98 87, REGON: 301345068, KRS: 0000347935, będący właścicielem serwisu Przelewy24, który realizuje płatności w oparciu o narzędzia własne i informuje Operatora jedynie o statusie płatności (wykonana, nie wykonana).
4. Niedozwolone jest zmienianie tytułu płatności określonej przez platformę Przelewy24 podaną w blankiecie przelewu bankowego.
5. Korzystanie z usług Przelewy24 jest bezpłatne.
6. Wpłata środków na wskazane konto platformy Przelewy24 jest jednoznaczne z przyjęciem ich przez Operatora. Operator jest agentem ubezpieczeniowym, dlatego zastosowanie ma art. 14.1.UOPU, zgodnie z którym sumy pieniężne przekazane z tytułu umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego pośrednikowi ubezpieczeniowemu uznaje się za wpłacone Zakładowi ubezpieczeń.
7. Operator ze względów bezpieczeństwa oraz w związku z tajemnicą bankową nie ma dostępu do informacji posiadanych przez portal Przelewy24, ani nie gromadzi takich danych. Operator otrzymuje jedynie informację o właściwie przekazanych środkach.
8. Składkę uważa się za wpłaconą z chwilą, kiedy środki pełnej wysokości określonej w umowie ubezpieczenia wpłynęły na konto Operatora za pomocą serwisu Przelewy24, bądź przelewem bankowym (w szczególności potwierdzenie ze strony platformy Przelewy24 oznacza wpłatę składki na konto Operatora).
9. Skutki braku płatności składki w określonej kwocie lub oznaczonym terminie, określone są w umowie ubezpieczenia powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
10. Numer konta, na który należy wpłacać składkę, podany jest w dokumencie ubezpieczenia.
 
§ 7. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis jest posiadanie przez Użytkownika:
a) dostępu do Internetu;
b) komputera stacjonarnego, przenośnego lub innego urządzenia multimedialnego;
c) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
d) systemu operacyjnego Microsoft Windows XP, 7 , 8 (lub nowszej), Vista, Linux, OsX, Android;
e) przeglądarki internetowej Firefox w wersji 20.0 lub późniejszej , Google Chrome w wersji 28 lub późniejszej, Internet Explorer w wersji 8.0 lub późniejszej;
f) minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli;
g) łącza internetowego o minimalnej przepustowości 128 (Kbit/s);
h) włączonej obsługi cookies oraz JavaScript.
i) zainstalowanego programu służącego do odczytywania formatu PDF, na przykład Adobe możliwego do bezpłatnego pobrania ze strony https://get.adobe.com/pl/reader/
2. Korzystanie z Serwisu polegające na wydruku dokumentów (Polisy, Warunków ubezpieczenia, blankietu przelewu itp.) wymagają użycia drukarki podłączonej do urządzenia Użytkownika.
3. Z uwagi na fakt, iż korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem, jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet. Użytkownik winien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (tzw. firewall).
 
§ 8. KORESPONDENCJA AUTOMATYCZNA

1. Warunkiem korzystania z usług pośrednictwa  ubezpieczeniowego za pomocą Serwisu jest podanie adresu e-mail należącego do Użytkownika (oraz jego potwierdzenie w procedurze Double Opt-In) oraz opcjonalnie numeru telefonu komórkowego.
2. Serwis wysyła na adres email klienta:
a) email z prośbą o potwierdzenie adresu wraz z załącznikami (Warunkami ubezpieczenia i innymi dokumentami),
b) email z załączonym Dokumentem ubezpieczenia i innymi dokumentami,
c) opcjonalnie: dodatkowy mail, o ile wymagać tego będzie spełnienie obowiązku informacyjnego wymaganego przez prawo,
d) opcjonalnie: mail z przypomnieniem o zbliżającym się zakończeniu okresu ubezpieczenia.
e) opcjonalnie: mail z przypomnieniem o terminie zbliżającej się raty.
3. Serwis wysyła wiadomość SMS na numer telefonu klienta:
a) opcjonalnie: w celu poinformowania klienta o zawarciu umowy lub zbliżającym się końcu okresu ubezpieczenia;
b) opcjonalnie: w celu poinformowania o terminie zbliżającej się raty;
c) w przypadku opisanym w ustępie 4 poniżej.
4. Dostęp klienta do własnych danych uprzednio wpisanych w formularzu możliwy jest wyłącznie po wpisaniu kodu jednorazowego (tzw. token), który wysyłany jest na adres email lub numer telefonu klienta (lub poprzez własne konto Użytkownika w Serwisie, o ile jest dostępne w danym Programie).
 
§ 9. SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu można złożyć w następujący sposób:
• drogą elektroniczną na adres e-mail: info@ocbiurarachunkowego.pl
• osobiście do protokołu w siedzibie Operatora (godziny pracy: poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00),
• korespondencyjnie na adres Operatora: Ubezpieczenia Kopeć Sp. Z o.o., ul. Powstańców Śląskich 20A, 01-381 Warszawa.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy podać następujące informacje:
• dane osoby zgłaszającej reklamację, w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail),
• opis sytuacji będącej podstawą złożenia reklamacji,
• wskazanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).
3. Reklamacje mogą zostać zgłoszone także na podstawie innych aktów prawnych:
a) Zakładowi Ubezpieczeń, który w Warunkach ubezpieczenia informuje o możliwości i trybie złożenia reklamacji, czasie rozpatrywania i formie odpowiedzi w treści Warunków ubezpieczenia).
b) Agentowi ubezpieczeń (którym jest Operator), który informuje w dokumencie „Informacja o dystrybutorze” (zamieszczonym w stopce stron Serwisu)  o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi lub pozasądowego rozwiązywania sporów oraz o terminie rozpatrzenia i formie odpowiedzi, z zastrzeżeniem, że Operator jest agentem wyłącznym jednego zakładu ubezpieczeń, zatem przepisów o reklamacjach składanych tzw. multiagentom w sprawach nie związanych z zakresem ubezpieczenia nie stosuje się).
4. Zgodnie z obowiązującym prawem, podmiot Ubezpieczenia Kopeć Sp. Z o.o. informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show znajduje się portal Komisji Europejskiej służący do rozstrzygania sporów związanych z transakcjami przeprowadzanymi drogą elektroniczną. Jednocześnie Agencja Ubezpieczeniowa Ewa Kopeć, będąca Operatorem serwisu ocbiurarachunkowego.pl oświadcza, że nie wyraża zgody na wykorzystanie tej platformy w celu rozstrzygania ewentualnych sporów.
 
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Operator zastrzega, że Serwis, a w szczególności jego interfejs, Formularze i funkcjonalności oraz rozwiązania nawigacyjne, prezentowane w nim treści, logotypy, elementy graficzne oraz oprogramowanie wchodzące w skład Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub podmiotów z nim współpracujących.
2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego (nieskutecznego) postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści serwisu bez uprzedzenia.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy KC, UOSUDE oraz odpowiednio innych ustaw i aktów legislacyjnych.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do usług świadczonych za pomocą Serwisu od dnia 12.03.2019 r.
 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj