KADRY - PŁACE

 Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących obsługę kadrowo- płacową
1. Nazwa produktu 
Nazwa produktu: ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej zawodowej z tytułu obsługi kadrowo-płacowej.

Przedmiot ubezpieczenia: PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy podczas  wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych związanych z obsługą kadrowo-płacową wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest Ubezpieczony.

Opcjonalne rozszerzenia. Ubezpieczeniem można objąć podwykonawców [kl. 14].  W zakres ubezpieczenia można włączyć szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie dokumentów [kl. 61].
2. Dla kogo 
Ubezpieczenie jest  oferowane biurom rachunkowym świadczącym usługi polegające na wyliczaniu wynagrodzenia pracowników, składek do ZUS, prowadzeniem dokumentacji związanej ze stosunkiem do pracy itp.- ten  zakres usług nie jest chroniony polisą obowiązkową.
3.  Opis produktu 
Ubezpieczenie pokrywa między innymi  szkody związane z obliczeniem:
  > wynagrodzenia za pracę (w tym premii),
  > składek za  ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy itd.,
  > dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
  > obliczania kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń,
oraz z powadzeniem dokumentacji, a także kontroli przestrzegania terminów związanych z prawem pracy.

POZOSTAŁE INFORMACJE
> Suma gwarancyjna nawet do 1.000.000 zł.
> Włączenie skutków rażącego niedbalstwa.
> Ochrona trwa tak długo, jak długo trwa odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w okresie ubezpieczenia.
> Pokrycie kosztów obrony sądowej w postępowaniu karnym i cywilnym.
> Płatność ratalna bez dodatkowych kosztów.
> Atrakcyjny poziom stawek.
> Wygodny zakup polisy przez Internet.
4. Karta produktu
 
Prosimy o zapoznanie się z "Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym", potocznie nazywanym kartą produktu, który został przygotowany przez zakład ubezpieczeń zgodnie z Art. 8.1. ust. 4-5 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Dokument ten wysyłamy osobom zainteresowanym za pomocą poczty elektronicznej przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
5. Warunki ubezpieczenia
Warunki ubezpieczenia dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej z tytułu obsługi kadrowo-płacowej (Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych uchwałą nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. Zarządu PZU S.A. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018r., wraz z postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi).
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj