Jak zgłosić szkodę

Dane teleadresowe
 
Szkodę może w  PZU S.A. zgłosić Ubezpieczony, Ubezpieczający lub poszkodowany w następujący sposób: 
  • telefonicznie pod numerem 801 102 102 lub 22 566 55 55,
  • mailowo na adres : kontakt@pzu.pl,
  • SMSem o treści SZKODA na numer 4102 (PZU S.A. oddzwoni do Państwa i przyjmie zgłoszenie),
  • poprzez formularz na stronie www.pzu.pl.
Zasady zgłoszenia szkody - ubezpieczenie OC
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zgłoszeniu podlega  samo zdarzenie szkodowe (działanie lub zaniechanie prowadzące do szkody), a nie tylko fakt wystąpienia szkody w postaci formalnego  roszczenia cywilno-prawnego skierowanego do Ubezpieczonego. Dlatego wspólpracę z zakładem ubezpiezeń należy podjąć po powzięciu informacji o możliwej szkodzie.
  • Ubezpieczający obowiązany jest zawiadomić PZU o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym w terminie 7 dni od jego zajścia lub powzięcia o nim wiadomości. Jeżeli jednak doszło do formalnego złoszenia roszczenia przeciw Ubezpieczonemu, zgłoszneia dokonuje się niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w przeciągu 7 dni.
  • W przypadku otrzymania orzeczenia sądowego - dokument dostracza sie do PZU S.A. w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego.
Zasady zgłoszenia szkody - ubezpieczenie mienia
Ubezpieczający lub Ubezpieczony  zobowiązany jest zawiadomić PZU o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od jego zajścia. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczający lub ubezpieczony obowiązany jest:
  • użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, między innymi wezwać straż pożarną oraz zawiadomić policję, o ile zachodzi taka potrzeba, w szczególności w przypadku kradzieży z włamaniem albo rabunku;
  • pozostawić uszkodzone mienie bez dokonywania w nim zmian do czasu przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela PZU, chyba że dokonanie zmian jest uzasadnione koniecznością zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie;
  • zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę;
  • udzielić PZU pomocy dostarczając informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń. 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj