Uproszczone ewidencje

1. Podstawowe informacje
 
Nazwa produktu: ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej zawodowej z tytułu wykonywania określonych czynności doradztwa podatkowego (kl.78), przez co  rozumie się usługowe prowadzenie ewidencji VAT, ryczałtu, PIT, JPK i podobnych.

Przedmiot ubezpieczenia: PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy podczas wykonywania przez ubezpieczonego określonych czynności doradztwa podatkowego wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest ubezpieczony.

Opcjonalne rozszerzenia: Ubezpieczeniem można objąć podwykonawców [kl. 14]. W zakres ubezpieczenia można włączyć szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie dokumentów [kl. 61].
2. Dla kogo 
 
Adresatem produktu są biura rachunkowe prowadzące uproszczone ewidencje: VAT, ryczałt, PIT, JPK i podobne. 
 
Wbrew nazwie (której brzmienie wynika z treści przepisów o rachunkowości) produkt NIE JEST adresowany do doradców podatkowych. Stanowi rekomendowane uzupełnienie  polisy obowiązkowej lub samodzielne ubezpieczenie dla podmiotów nie prowadzących ksiąg.
3.  Opis produktu 
Ubezpieczenie obejmuje działalność prowadzenia ewidencji (VAT, PIT, ryczałt, JPK i inne) do celów podatkowych oraz sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych. Działalność ta nie jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowymWiele biur rachunkowych zapomina o wykupieniu powyższej polisy sądząc, iż jest ubezpieczenie dedykowane doradcom podatkowym. W związku z mylącą nazwą produktu raz jeszcze podkreślamy, że ubezpieczenie to jest przeznaczone dla biur księgowych i chroni jeden  z najważniejszych obszarów działalności biura księgowego.

POZOSTAŁE INFORMACJE:
> Suma gwarancyjna nawet do 1.000.000 zł.
> Włączenie skutków rażącego niedbalstwa.
> Ochrona trwa tak długo, jak długo trwa odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w okresie ubezpieczenia.
> Pokrycie kosztów obrony sądowej w postępowaniu karnym i cywilnym.
> Płatność ratalna bez dodatkowych kosztów.
> Atrakcyjny poziom stawek.
> Wygodny zakup polisy przez Internet.
4. Karta produktu
 
Prosimy o zapoznanie się z "Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym", potocznie nazywanym kartą produktu, który został przygotowany przez zakład ubezpieczeń zgodnie z Art. 8.1. ust. 4-5 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Dokument ten wysyłamy osobom zainteresowanym za pomocą poczty elektronicznej przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
5. Warunki ubezpieczenia
Warunki ubezpieczenia dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania określonych czynności doradztwa podatkowego (Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych uchwałą nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. Zarządu PZU S.A. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018r., wraz z postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi).
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj